Privātuma politika

Privātuma politika

Lietotāju datu drošība

Šajā privātajā politikā, tekstā – Politika, turpmāk aprakstītā kārtība, kāda SIA “Baltijas Jahtu Serviss”, vienotais reģ. Nr. 40003718706, juridiskā adrese Kurmales iela 41, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167, turpmāk tekstā – “Sabiedrība” apstrādā personas datus.

SIA “Baltijas Jahtu Serviss” Vispārējās Datu Aizsardzības Regulas izpratnē ir pārzinis, kurš ir gan veikala, kas atrodas Nometņu ielā 60c, Rīga, LV -1002, gan interneta veikala Laivulietas.lv īpašnieks.

Šī Politika ir piemērojama, un Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu, iepērkaties mūsu veikalos, var sazināties ar mums, slēdzat ar mums līgumiem, piedalāties mūsu organizētajos pasākumos, , vai ir citā veidā esat saistīti ar mūsu pārdotajām precēm, sniegtajiem pakalpojumiem.

SIA “Baltijas Jahtu Serviss” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

SIA “Baltijas Jahtu Serviss” iegūst jūsu datus, kad Jūs:

  • Iegādājoties un izmantot SIA “Baltijas Jahtu Serviss” produktus vai pakalpojumus;
  • Apmeklējiet SIA “Baltijas Jahtu Serviss” mājas lapu un / vai interneta veikalu;
  • Apmeklē mūsu veikalu;
  • Sazinieties ar SIA “Baltijas Jahtu Serviss” gan telefoniski, gan uzdodot savu jautājumu mājas lapā, sazinoties ar mums WhatsApp vietnē, sazinoties ar mums ar FaceBook starpniecību;
  • Apmeklējot mūsu FaceBook un citu sociālo mēdiju lapu.

Papildus papildinām, ka:

- brīdī, kad Jūs veicat preču apskati mūsu interneta veikalā, Jūsu datu apstrādi (IP adrese un citas sīkdatnes) varam gan mēs, gan mūsu sadarbības partneri – preču piegādātāji, gan arī mājas lapas uzturētāji / īpašnieki;

- brīdī, kad Jūs veicat maksājumus par izvēlēto preci, Jūsu datu apstrādi (identifikācijas dati, konta Nr.piemaksas kartes dati uc) apliekam gan mēs, gan maksājumu veikšanā iesaistītās maksājumu iestādes, bankas, gan interneta platformas, uz kuras ir izvietotas mājas lapa uzturētāji / īpašnieku uc;

- brīdī, kad Jūs esat ar mums, izmantojot telefonu, WhatsApp vietnē, apmeklējat Facebook, mūsu interneta veikala atrašanas vietu ell24.com uc Jūsu datus apstrādājam, ne tikai mēs, bet arī attiecīgie pakalpojumu sniedzēji, mediji.

Laivulietas.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA “Baltijas Jahtu Serviss” var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

1.1ot iegūto personu datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);

1.2., iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskos līdzekļus, lai pārraudzītu vietnes izmantošanu).

1.3. Mēs apstrādājam sekojošus Jūsu personas dati:

- Personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums);

- Personas kontaktinformācija (piegādes adrese, telefona numurs, e-pasta adrese);

- Klienta kontaktpersonu dati (kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, piegādes adrese);

- Klienta dati (klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss, parakstīšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums, pirkuma vēsture);

- Komunikācijas dati (ienākošā/izejošā saziņa, telefona zvani, korespondence, saturs, piegādes statuss);

- Norēķinu dati (bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informāciju);

- Informācija par pretenzijām (pieteicējs, pieteikuma numurs, iebildumu apraksts, atrisinājums);

- Interneta mājas lapā veiktās darbības

Jūsu vizuālais tēls (iegūts video novērošanas laikā, esot pie mums veikalā uz vietām).

Jūsu personas datus SIA “Baltijas Jahtu Serviss” apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot pircēju personas datus, SIA “Baltijas Jahtu Serviss” izmanto organizatoriskus un tehniskos līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no citas nelikumīgas apstrādes.

Veicot pasūtījumu laivulietas.lv, faktiski tiek noslēgts līgums un Jums ir saprotams, ka SIA “Baltijas Jahtu Serviss” ir reģistrētas tiesības, tiek reģistrētas, tiek sistematizētas, izmantotas un kādā citā veidā jūsu personas dati, un šādai datu apstrādei ir tiesisks pamats.

SIA “Baltijas Jahtu Serviss” apstrādā Jūsu personas datus un tam ir tiesisks, Vispārējā datu aizsardzības regulāri noteikti pamati un atbilstoši šādiem mērķiem:

- datu apstrāde pircēju pasūtījumiem, vai datu apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);

- dati ir nepieciešamo pircēju identificēšanai un uzskaitei;

- dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai, ja Jūs esat devis tam piekrišanu;

- dati un citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai nav noslēgts līgums (saziņai).

- dati ir vajadzīgi, lai meklētu pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu

Datu apstrāde ir nepieciešama, lai mūsu leģitīmās intereses (video novērošana);

Datu apstrāde ir nepieciešama, jo mums likums uzliek par pienākumu jūsu personas datus (darījumu fiksēšana, ziņošana VID)

SIA “Baltijas Jahtu Serviss” nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību un drošību, lai nepārsniegtu personas datus, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu apstrādes likuma noteiktās prasības un Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. SIA “Baltijas Jahtu Serviss” ir tiesīgs nodot Jūsu datus saviem sadarbības partneriem, kas nodrošina Laivulietas.lv iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā veidā apjomā, kādas personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai Jūs personas datus papildina vai labo, kā arī līdz apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Šajā, gadījumā lūgums sazināties ar SIA “Baltijas Jahtu Serviss”, izmantojot e-pasta adresi: sales@laivulietas.lv . Jūs variet ar mums sazināties jebkuros citos jautājumos, kas attiecas uz fizisku personu datu apstrādi.

Jums, iesniedzotā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

- kādas ziņas par Jums ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datu iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

- mērķim veiktas personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

- informācija par to, vai dati tikuši ierobežoti automatizēti.

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Jūs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu un mēs to izdarīsim, un spēkā esošās likumdošanas prasības neuzliek mums par pienākumu glabāt Jūsu datus.

Sīkdatnes (cepumi)

Informācija, ko iegūstam par apmeklētājiem, izmantojot mājas lapu, tiek iegūta atbilstoši ieguves mērķiem. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus un izvērtētu vajadzības uzlabot mājaslapas saturu un tā izvietojumu, par Laivulietas.lv apmeklētājiem papildus lietotāja sniegtajiem datiem tiek ievākta informācija, kas ietver mājaslapas piekļuves failos (IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās veikala sadaļas un preces) .

Laivulietas.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un interneta veikala plašākas izmantošanas iespējas.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotājus (pircēju). Sīkdatnes Laivulietas.lv tiek izmantotas šādas darbības:

1) interneta veikala pielāgošanai lietotājiem (pircēju) vēlmēm;

2) interneta veikala iepirkšanās un preču piedāvājuma optimizēšanai;

3) reklāmas un mārketinga optimizācijas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām;

4) statistikas veidošanai par skaitu.

Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. Laivulietas.lv ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas taustiņus, vai dzēst sīkdatnes. Atsevišķos gadījumos Laivulietas.lv pārlūkošanas laikā var parādīt dažu funkciju ierobežojumus.

Interneta veikala, kas izvietots ell24.com platformā sīkdatnes nodrošina šīs platformas uzturētāju.