© Copyright 2017 Mobirise - All Rights Reserved

Privātuma politika

Lietotāju datu drošība

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “Baltijas Jahtu Serviss”, vienotais reģ. Nr. 40003718706, juridiskā adrese Kurmales iela 41, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167, turpmāk tekstā – “Sabiedrība” apstrādā personas datus.

SIA “Baltijas Jahtu Serviss” Vispārējas Datu Aizsardzības Regulas izpratnē ir pārzinis, kurš ir gan veikala, kas atrodas Nometņu iela 60c, Rīga, LV -1002, gan interneta veikala Laivulietas.lv īpašnieks.

Šī Politika ir piemērojama, ja Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu, iepērkaties mūsu veikalos, sazināties ar mums, slēdzat ar mums līgumus, piedalāties mūsu organizētajos pasākumos, , vai ir citā veidā esat saistīts ar mūsu pārdotajām precēm, sniegtajiem pakalpojumiem.

SIA “Baltijas Jahtu Serviss” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

SIA “Baltijas Jahtu Serviss” iegūst Jūsu datus, kad Jūs:

- Iegādājaties un izmantojiet SIA “Baltijas Jahtu Serviss” produktus vai pakalpojumus;

- Apmeklējiet SIA “Baltijas Jahtu Serviss” mājas lapu un / vai interneta veikalu;

- Sazinieties ar SIA “Baltijas Jahtu Serviss” gan telefoniski, gan uzdodot savu jautājumu mājas lapā, sazinoties ar mums WhatsApp vietnē, sazinoties ar mums ar FaceBook starpniecību;

- Apmeklējot mūsu FaceBook lapu.

Papildus informējam, ka:

- brīdī, kad Jūs veicat preču apskati mūsu interneta veikalā, Jūsu datu apstrādi (IP adrese un citas sīkdatnes) varam apstrādāt gan mēs, gan mūsu sadarbības partneri – preču piegādātāji;

- brīdī, kad Jūs veicat maksājumu par izvēlēto preci, Jūsu datu apstrādi (identifikācijas dati, konta Nr., maksājuma kartes dati u.c.) apstrādājam gan mēs, gan maksājumu veikšanā iesaistītās maksājumu iestādes, bankas u.c.;

- brīdī, kad Jūs sazinieties ar mums izmantojot telefonu, WhatsApp vietnē, apmeklējat Facebook u.c. Jūsu datus apstrādājam, ne tikai mēs, bet arī attiecīgie komunikācijas pakalpojumu sniedzēji, mediji.

Mēs apstrādājam sekojošus Jūsu personas datus:

- Personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums);

- Personas kontaktinformācija (piegādes adrese, telefona numurs, e-pasta adrese);

- Klienta kontaktpersonu dati (kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, piegādes adrese);

- Klienta dati (klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss, parakstīšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums, pirkuma vēsture);

- Komunikācijas dati (ienākošā/izejošā saziņa, telefona zvani, korespondence, saturs, piegādes statuss);

- Norēķinu dati (bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija);

- Informācija par pretenzijām (pieteicējs, pieteikuma numurs, iebildumu apraksts, atrisinājums);

- Interneta mājas lapā veiktās darbības.

Jūsu personas datus SIA “Baltijas Jahtu Serviss” apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot pircēju personas datus, SIA “Baltijas Jahtu Serviss” izmanto atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

Veicot pasūtījumu laivulietas.lv, faktiski tiek noslēgts līgums un Jums ir saprotams, ka SIA “Baltijas Jahtu Serviss” ir tiesības reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Jūsu personas datus, ja šādāi datu apstrādei ir tiesisks pamats.

 SIA “Baltijas Jahtu Serviss” apstrādās Jūsu personas datus ja tam ir tiesisks, Vispārējā datu aizsardzības regulā noteikts pamats un atbilstoši sekojošiem mērķiem:

- datu apstrāde pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);

- dati ir nepieciešami pircēju identificēšanai un uzskaitei;

- dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai, ja Jūs esat devis tam piekrišanu;

- dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (saziņai).

- dati ir nepieciešami lai izskatītu pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.

SIA “Baltijas Jahtu Serviss” nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu apstrādes likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. SIA “Baltijas Jahtu Serviss” ir tiesīgs nodot Jūsu datus saviem sadarbības partneriem, kas nodrošina Laivulietas.lv iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai Jūs personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Šajā gadījumā, lūgums sazināties ar SIA “Baltijas Jahtu Serviss” izmantojot e-pasta adresi: sales@laivulietas.lv.

Jums, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

- kādas ziņas par Jums ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

- kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

7.3 informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Jūsjebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu un mēs to izdarīsim, ja vien spēkā esošās likumdošanas prasības neuzliek mums par pienākumu glabā Jūsu datus.

Sīkdatnes (cookies)

Informācija, ko iegūstam par apmeklētājiem, izmantojot mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus un izvērtētu vajadzības uzlabot mājaslapas saturu un tā izvietojumu, par Laivulietas.lv apmeklētājiem papildus lietotāja sniegtajiem datiem tiek ievākta informācija, kas ietverta mājaslapas piekļuves failos (IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās veikala sadaļas un preces).

Laivulietas.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un interneta veikala plašākas izmantošanas iespējas.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (pircēju). Sīkdatnes Laivulietas.lv tiek izmantotas šādiem mērķiem:

1) iveikala pielāgošanai lietotāju (pircēju) vēlmēm;

2) iveikala iepirkšanās un preču piedāvājuma optimizēšanai;

3) reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām;

4) statistikas veidošanai par apmeklētāju skaitu.

Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. Laivulietas.lv ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes. Atsevišķos gadījumos Laivulietas.lv pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.


© Copyright 2021 Baltijas Jahtu Serviss SIA - All Rights Reserved

This web page was designed with Mobirise